is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

GAAST, gemeente Wonseradeel. Do Openbare school vacant. Mei 1869.

MAKKUM, gemeente Wonseradeel. Ter vervulling der hoofdonderwijzersbetrekking bij de tweede Openbare lagere burgerschool heeft de Gemeenteraad, uit het vroeger vermelde zestal der op de voordragt geplaatste sollicitanten benoemd G. Kuiper., hulponderwijzer te Harlingen.

IV Distr. «Jlir. Mr. *9. S'. van Bttmaltla

van Eijsinga, te Leeuwarden. OOSTERMEER en GARIJP , gemeente Tietjerksteradeel. Het vergelijkend examen voor de beide hoofdonderwijzersbetrekkingen werd op 12 Junij 1871 te Bergum gehouden. Van de 35 sollicitanten, die zich hadden aangemeld, waren 30 opgekomen, waarvan 17 alleen voor de hoofdonderwijzersbetrekking te Oostermeer en 13 tevens voor die te Garijp in aanmerking wenschten te komen. De uitslag van het examen is geweest, dat de voordragten aldus zijn zamengesteld; voor de vacature te Oostermeer: Jan Posthuma , hoofdonderwijzer te Bragten; Jan Raadersma , hoofdonderwijzer te Birdaard; Ekke Dijkstra , hulponderwijzer te Langezwaag; Ate van Wijk, hulponderwijzer te Bneeh; Dedde B. Wijbenga, hulponderwijzer te Siegersicoude; Hans Willem Flieringa, hulponderwijzer te Huizum; en voor die te Garijp: Ekke Dijkstra, Ate van Wijk, Dedde B. Wijbenga, bovengenoemd; Subben Nijdam, hulponderwijzer te ltoordaJmizum; Jitze de Groot Jzn. , hulponderwijzer te Akherwoude.

V Vigtr. Mr. B*h. van Blom, te Heerenveen. DRAGTEN, gemeente Smallingerland, Na het vertrek

van den Heer J. Jelgebhuis Swildens naar Amsterdam, vroeger hoofdonderwijzer aan de 'eerste buurtschool voor gewoon lager onderwijs, tevens belast met het meer uitgebreid