is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooluieuiüs.

wendde hij zich tot den Minister met de vraag of het hem vergund was na de gewone schooluren den bijbel te laten lezen in de school. Hem werd met verwijzing naar de beslissing in 1867 genomen (vermeld in het verslag over 18G7) geantwoord, dat de Regering ook het laten lezen in den bijbel buiten de schooluren, waarover zich ingezetenen hebben beklaagd, ongeoorloofd achtte.

Eenige ingezetenen der gemeente Sas van Sent bragten bij Gedeputeerde Staten van Zeeland bezwaren in tegen het geven van vacantie door het gemeentebestuur aan den hoofdonderwijzer der openbare school aldaar op feestdagen der Roomsck-katholiêke kerk, geene algemeene erkende christelijke feestdagen, ten gevolge waarvan het onderwijs aan die school op die dagen niet werd gegeven. Gedeputeerde Staten deden het gemeentebestuur opmerken, dat het geven van vacantie op zoodanige dagen strijdig was met een der hoofdbeginselen van de wet regelende het lager ouderwijs, zoo als onder andere bij het Koninklijk besluit van 22 Eebruarij 1865 (Staatsblad n°. 22) (afgedrukt in het verslag over 1865) was beslist. Daar de plaatselijke schoolcommissie en het gemeentebestuur ongenegen waren zich naar het gevoelen van Gedeputeerde Staten te gedragen, werd de beslissing van den Minister door dit collegie ingeroepen. Deze vereenigde zich met de zienswijze van Gedeputeerde Staten en besliste dat de openbare school te Sas van Gent voortaan op de bedoelde dagen zoude moeten gehouden worden. Nadat deze beslissing ter kennis van het gemeentebestuur was gekomen, werd berigt ontvangen , dat voortaan aan de openbare school aldaar op Roomschkatholieke feest- of heilige dagen onderwijs zoude gegeven worden.

Bij den inspecteur van het lager onderwijs in Utrecht werd eene klagt gedaan tegen eenen hoofdonderwijzer eener openbare school, die zijne leerlingen Evangelische gezangen liet zingen, alleen bij de Hervormde kerk in zwang. Na een zeer naauwkeung onderzoek bleek, dat de bedoelde onderwijzer bij de zangoefening wel is waar enkele verzen uit die gezangen had laten zingen, doch alleen die welke hij daartoe uitkoos en welke geen enkel woord bevatten, dat op dogmatiek betrekking had, of' dat met eenige mogelijkheid de godsdienstige begrippen van andersdenkenden kon krenken. De inspecteur meende derhalve geene reden te hebben in deze tusschen beide te komen. ,

Over het gebruik van een leesboekje bij de openbare school te Wesepe, gemeente Olst, word door den pastoor geklaagd, omdat daarin het lezen van den bijbel werd aangeprezen. Sedert wordt het boekje daar niet meer gebruikt.

g 5. KOSTEN VAN HET OPENBAAR LAGER ONDERWIJS.

De volgende tabel geeft een overzigt van de uitgaven en ontvangsten van het Kijk in 1869.