is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

onderwijzers en 30 kweekelingen, die te Amersfoort 16 kweekelingen.

De normaallessen te Eraneker werden in 1869 door 26 kweekelingen bijgewoond, die te Leeuwarden door 28, die te Sneek door 27. Vier kweekelingen der lessen teFraneker, 10 van die te Leeuwarden en 8 van die te Sneek legden met gunstigen uitslag bet examen als hulponderwijzer af.

De normaallessen te Deventer telden dit jaar 28 kweekelingen, die te Zwolle 18, die te Kampen 14. Bij het examen verkregen van de kweekelingen te Deventer 11, van die te Zwolle 7, van die te Kampen 5 de acte als hulponderwijzer. Te Zwolle werden de 5 Kijksbeurzen van / 200 aan deze lessen verbonden verhoogd tot f 250.

Een der hulponderwijzers aan de normaallessen te Beert» werkzaam , werd in den loop van het jaar vervangen, daar hij tot hoofdonderwijzer te Veendam was benoemd. Deze lessen werden geregeld gevolgd door 21 kweekelingen, van welke 6 de hulponderwijzersacte verkregen, terwijl 16 kweekelingen en 8 hulponderwijzers uit naburige gemeenten alleen des Zaturdags het onderwijs bijwoonden.

In 1869 bedroeg het getal kweekelingen aan de normaallessen te Assen 28, van welke 12 alleen des Zaturdags de lessen volgden, te Meppel 9; in de provincie Drenthe werd aan 10 kweekelingen der normaallessen de hulponderwijzersaete verleend.

De normaallessen te Maastricht hebben dit jaar eene geheele reorganisatie ondergaan. Het aantal onderwijzers daaraan verbonden werd met 4 vermeerderd en het aantal lessen aanzienlijk uitgebreid. Negentien kweekelingen maakten er in 1869 gebruik van, van welke één de acte als hulponderwijzer verwierf.

Het getal Eijkstoelagen aan deze lessen werd met 4 vermeerderd en was dus 12.

Dit jaar zijn dezelfde normaallessen gehouden als in 1868. Het aantal kweekelingen dat deze lessen volgde was 703, dat der hulponderwijzers 128, te zamen 831. Door het Eijk werden 100 toelagen aan kweekelingen dezer lessen verleend, dus 2 meer dan het vorige jaar; te Maastricht was namelijk het getal beurzen met 4 vermeerderd, doch te Rotterdam met 2 verminderd. Het bedrag van elk dezer toelagen bleef gelijk aan dat in het vorige verslag opgegeven, met de hierboven vermelde uitzonderingen te Rotterdam en te Zwolle. Even als in vroegere jaren werden bovendien door de inspecteurs van het lager onderwijs, daartoe van Rijkswege in staat gesteld, kleinere toelagen aan andere kweekelingen verleend als aanmoedigingtot het volgen dezer lessen. Dit jaar werd van 150 kweekelingen berigt, dat zij het examen als hulponderwijzer met gunstigen uitslag hadden afgelegd.

c. Opleiding aan de lagere scholen, volgens art. 12, alinea 2, der 'toet.

Ter voldoening aan het tweede lid van art. 12 der wet waren aan onderscheidene scholen opleidingsklassen verbonden; het getal dier scholen in de verschillende provinciën en der kweekelingen die aldaar werden opgeleid, volgt hier: