is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

school voor onderwijzers, op zekere tijden. Tot het onderwijs, dat kosteloos wordt gegeven, zijn 30 leerlingen, van welke 12 vronweliike na een examen toegelaten.

"Bovendien namen vele hoofdonderwijzers het bevorderen en leiden van de studiën der hulponderwijzers en kweekelingen aan hunne, scholen werkzaam, zeer ter harte. Door verscheidene hoofdonderwijzers werd ook aan andere hulponderwijzers, dan die hunner scholeT,oIderrigt in vakken van het examen als hoofdonderwijzer gegeven.

e. Opleiding van onderwijzeressen.

De kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem gaf bij voortdnring de beste resultaten. Aan het einde van den cursus 1 Mei 1868—1 Vei 1869 bedroeg het aantal kweekelingen 69, van welke 49 inwonende. De acte als hoofdonderwijzeres werd door een die als hulponderwijzeres door 10 kweekelingen verkregen; voor* hehaalden 18 eene acte voor de fransche, 17 voor de hoogduitsche, " de engelsche taal en 10 voor de vrouwelykc handwerken Slechts twee kweekelingen werden afgewezen, beiden by het examen voor de acte in het engelsen. In het onderwijzend personeel kwam lenLe verandering, daar twee der onderwijzeressen, naar elders ver-

rokfen moestengvervangen worden. Het onderwijs werd op dezelfde wiize voortgezet als in den vorigen cursus. Bij het einde van het Jaar bestond er vooruitzigt op eene uitbreiding der loealen, die.

^^Itün"' opleiding van meisjes tot onderwijzeres te Zette (gemeente Valburg) werd ook dit jaar met lof gewaagd.. In Ï869 verteeg één harer kweekelingen de acte als hoofdonderwijzeres 4 die als hulponderwijzeres, 3 eene aanteekenmg voor de franSe tal 1 eene voor de engelsche taal, 1 eene voor de handwerken en 1 eene acte als huisonderwijzeres in het laatstgenoemde vak.

De lessen van de heeren Punacker Hordijk, Soulmmee, Verweï esi Wijnuoff, reeds hierboven onder d vermeld, werden ook door 6 hulponderwijzeressen en kweekelingen gevolgd.

De vormschool voor onderwijzeressen te Botterdam werd bezocht, door'45 kweekelingen en 10 hulponderwijzeressen: 2 harer leerlingen legden met goeden uitslag het examen af als hulp-, en - dat

He tSSgfwerden op het einde van 1869 maatregelen ge110men om eene klasse voor vrouwelijke kweekelingen aan de normaallessen toe te voegen; deze werd m den aanvang van 1870 met 15 kweekelingen en 0 hulponderwijzeressen geopend.

Te Gouda eerden de normaallessen door 16 vrouwelijke kweekelingen gevolgd, die op afzonderlijke uren onderwas ontvingen.

De: gemeentelijke vormschool te Leiden telde op het einde var 1869 il kweekelingen en 17 hulponderwijzeressen. Van hare e ■ lingen verwief 1 dl acte als hulponderwijzeres- en 1 die als hoofd, onderwijzeres.