is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

Dit jaar maakten 12 meisjes gebruik van de gelegenheid tot opleiding voor onderwijzeres aan de oefenschool te Amsterdam: 2 van haar legden met goed gevolg examen af als hulpouderwijzeres.

De lessen aan de districtsoefenschclen te Goes en te Tholen werden ook respectivelijk door 3 en 2 vrouwelijke kweekelingen gevolgd.

De opleidingsklasse voor onderwijzeressen te Utrecht begon zich bij het einde van het jaar uit haar kwijnenden toestand op te beuren; eene oproeping tot deelneming aan de lessen gaf goede resultaten.

Te Leeuwarden volgden op het einde van 1869 23 meisjes de normaallessen voor vrouwelijke kweekelingen; 6 leerlingen dezer lessen verwierven dit jaar de acte als hulponderwijzeres en 1 die als huisonderwijzeres.

De normaallessen te Deventer werden ook door 3 vrouwelijke kweekelingen met veel belangstelling en ijver gevolgd.

Het onderwijs aan de „Brugsma-stichting" te Groningen gegeven, werd, zoo als reeds hier 'boven onder d is medegedeeld, ook door een twaaltal vrouwelijke leerlingen bijgewoond.

De normaalcursus voor vrouwelijke kweekelingen te Maastricht werd bij het einde van het jaar door 8 leerlingen gevolgd; ééne kweekelinge verkreeg in 1869 de acte als hulpouderwijzeres.

Even als in 1868 werden eenige opleidingsklassen volgens art. 12, alinea 2, ook door vrouwelijke kweekelingen gevolgd, en bestond nog voor haar aan verscheidene scholen de gelegenheid om onderwijs te ontvangen in de verschillende vakken, waarvan de kennis bij de examens als onderwijzeres wordt geéischt.

Door het Rijk wérden in 1869 dezelfde toelagen verleend voor de opleiding van onderwijzeressen als het vorige jaar.

f. Onderwijzer sgezrUc hoppen.

Het getal der gezelschappen en dat der leden in 1869 wordt in het volgend overzigt aangewezen.

PROVINCIËN. Aa?tal Ai\ntal

gezelschappen. leden.

Noordbrabant 23 451

Gelderland 29 393

Zuidholland 33 536

Noordholland 31 443

Zeeland 20 260

Utrecht 8 129

Friesland 34 '540

Overijssel 23 374

Groningen 23 323

Drenthe 11 146

Limburg 12 239

Totaal 247 3834