is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK.

Kijkjes is» de onderwijzerswereld (1). XXV.

ONDERWIJS AAN VOLWASSENEN (2).

Ik geloof, dat met den groei van zedelijke en verstandelijke kracht in de maatschappij deze haar productieve kractatzal hernemen en de nijverheid zich zal uitbreiden; ik geloof, dat veel ongekende bronnen van kunst en natuur nog ontdekt zullen worden , naarmate een volk toeneemt in verlichting, eerbied voor zichzelt, volharding en gevoel voor recht.

M. Leopold.

Het is al enkele maanden geleden , dat wij , schrijver dezes met familie , wandelden langs een der singels van de

(1) De Heer J. A. van Dijk te Leiden verzocht ons mede te de len, dat de schrijver in kijkje XXIII hem blijkbaar verkeerd

„, , Bed. heeft begrepen.

(2) Dit onderwerp had de schoonhovensche onderwijzer Akkerhuis op de agenda van de laatstgehouden vergadering van Zuidhollandsehe onderwijzers ter inleiding doen plaatsen. Naar hetgeen wij hoorden, moester eigenlijk op de agenda gestaan hebben: Mededeeling, hoe de onderwijzer Akkeeiiuijs sedert zijn komst te Schoonhoven nuttig werkzaam is geweest, omniet alleen de jeugd, maar ook de volwassenen te onderwijzen. Hopende, dat onze collega van Schoonhoven nog vele jaren tot zegen van jong en oud in zijn tegenwoordige standplaats moge werkzaam zijn , moeten we tevens bekennen, dat naar ons inzien, het belangrijke onderwerp niet is mgelem. Daar de spreker alleen in eigen omgeving bleef en grootendeels de aandacht zijner hoorders op eigen persoon vestigde, merkte zijn blik niet op, welk groot verzuim de maatschappij zich te verwijten heeft, welke belangrijke arbeid aan ons ter vervulling blijft aanbevolen. Dit nader aan te toonen is het doel van dit kijkje.