is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

Wij erkennen het gewicht der zaak, waarvoor wij de meeste zorg zullen dragen, door ze aan de beste handen toe te vertrouwen. Onze landgenooten aan de overzijde des oceaans, die voor korten tijd nog hunne verkleefdheid aan het moederland zoo krachtig toonden, zullen ook niet achterblijven met ons te steunen. Ons orgaan zal voor hen vooral een band worden, die hen aan het moederland en zijne beschaving bindt, en zal hen behulpzaam zijn om ook in het buitenland inrichtingen mogelijk te maken ter verspreiding van kennis en beschaving.

Het lidmaatschap der Vereeniging kunnen allen verkrijgen, die zich tot een jaarlijksche bijdrage van minstens twee thaler verbinden. Het Vereenigingsblad kost één thaler.

De leden, die jaarlijks minstens vijfentwintig thaler bijdragen, ontvangen het Vereenigingsblad, alsmede het verslag en de drukwerken, gratis.

Directe betalingen neemt het bankiershuis van Bkeest en Gelfcke te Berlijn, Fransche straat, n". 42, aan. De ondergeteek'ende, belast met de eerste uitvoering, geeft gaarne elke verlangde inlichting.

Allen dagblad-redacteurs, die onze zaak willen ondersteunen, wordt verzocht deze uitnoodiging te verspreiden.

Dr. K. Bkaun, te Berlijn. A. Schlieper, te Elier/eld.

F. Dunckeb, ni! Kitte rsiiaus, „ Barmen.

Prof. V. Holtzendorf, „ „ Hergenhalm, „ TPiesbaden. Dr. M. Hirsch , „ „ Oderheuner, „ „

Dr. W. Loewe, „ „ Prof. Opzoomer, „ Utrecht.

Dr. Schwabe, „ „ Dr. E. Pfeiffer, „ Stuiyard.

Dr. W. Weiirenpfennig „ „ F. Twining, „ London. F. Kalle , te Dansig. Prof. v. Bohmert , „ Zurich.

A. Klein , „ „ Dr. Duden, „ Schleiz.

Van Amman, te Keulen. A. Oiily, „ Darmstadt.

D. Marq. Barth , „ Mnnchen. Dr. G. Natorp , „ Essen.

E. Bermel, „ „ Schulze Dehtsch,„ Potsdam. J. Knor, „ „ A. Lammehs, „ Bremen. O. Fischer, „ Osnabrück.

Belast met de uitvoering: Dr. Franz Leibing , Berlijn, Bidderstraat n°. 2 a.