is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengehoerk.

in zijne bestanddeelen zoodanig te wijzigen, dat het een schadelijken invloed op het organisme kon uitoefenen.

De gesteldheid van de lucht in het schoollokaal is van velerlei omstandigheden afhankelijk. Zij wordt bepaald door de ligging en omgeving van het lokaal of van het gebouw, door de grootte van het lokaal, door het aantal kinderen en onder wijzers, door de verwarming, de luchtverversching, de kunstmatige verlichting, de vochtigheid van den bodem en van de wanden en door de mate van reinheid, die ten opzichte van het lokaal, de huid en de kleederen der kinderen wordt in acht genomen.

De mindere of meerdere zuiverheid van den atmospheer, waarin de schoolbevolking na eenig verblijf in zulke lokalen Verkeert, geeft dan ook aanleiding tot het ontstaan van zekere ontledingsproducten, gistingstoffen, die als de kiemen kunnen beschouwd worden van velerlei ziekten. Het „ schoolstof" is bij nauwkeurig onderzoek gebleken onder meer te bevatten een tallooze hoeveelheid microscopisch kleine organismen, vibrionen en bacteriën genaamd, die niet alleen in alle processen van rottende gisting worden aangetroffen, j maar ook door de tegenwoordige wetenschap als de dragers voor de verspreiding van vele besmettelijke ziekten zijn aangenomen.

Het moet dan ook niet verwonderen, dat het kinderlijk organisme, welks wederstandbiedend vermogen tegen ziekten (vooral van den kinderlijken leeftijd, als daar zijn: klierziekte, huiduitslagen en andere verschijnselen, die op bloedbederf duiden) zeer gering is , na een langer of korter verblijf in scholen, waar eenige van de bovengenoemde omstandigheden samenwerken , de gevolgen daarvan in meerdere of mindere mate ondervindt. Oogenschijnlijk gewent zich de massa daar wel aan; maar toch heeft de ondervinding geleerd, dat daar, waar slechte lucht met andere on-

L