is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

dezen ongewenschten gast zooveel mogelijk buiten te sluiten. Evenwel moet de natuurlijke ventilatie altijd toegepast worden, als de school ontruimd is. Foor, na en tussc%en de schooltijden moet al wat met de buitenlucht gemeenschap heeft geopend worden en blijven tot even voordat de kinderen de lokalen betrekken; dit moet des winters zoowel als des zomers geschieden.

Wil men derhalve de lucht in de school ten allen tijde zuiver houden, dan blijft er niets anders over, dan zijn toevlucht tot kunstmatige ventilatie te nemen. Maar hierbij doen zich weder niet geringe bezwaren op. Vooreerst toch veroorzaakt elke doeltreffende kunstmatige ventilatie een min of meer kostbaren aanleg en onderhoud, iets, waartoe vele besturen, vooral van plattelands-gemeenten, tot nu toe moeielijk zijn over te halen. Maar ten andere heeft de wetenschap nog niet uitgemaakt, welk stelsel in alle voorkomende gevallen het doeltreffendste is. In beginsel heeft zij twee stelsels aangenomen: het stelsel van lucht-instuwing en dat van luoht-opzuigir.g. Bij het eerste wordt de lucht door een zekere beweegkracht, naargelang van omstandigheden, verwarmd of afgekoeld, in een bepaalde verhouding in het vertrek gestuwd; bij het laatste wordt de bedorven lucht door een daartoe ingericht toestel met zekere kracht opgezogen en weggevoerd, terwijl de versche lucht daardoor van zelf gelegenheid vindt toe te stroomen.

Ten einde de luchtverversching aan het doel kunne beantwoorden, moet de lucht in het vertrek in een uur 3 k 4 maal kunnen ververscht worden.

dat het aantal gevallen van eronp bij de kinderen harer sehool doo gaans vrij aanzienlijk was, zonder dat zij het feit wist te verklaren (?!). Gewoonlijk moest ook ik het verblijf van een paar uren aldaar boeten met een rheumatische aandoening.