is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

En Goeverneur schijnt toch in blakende gunst te staan bij Recensent!

Ik eindig met te betreuren, dat de beoordeeling van de Gedichtjes voor jeugdige kinderen in het Meinummer van dit Tijdschrift mij het spreekwoord heeft te binnen gebracht van den hond, die geslagen moest.

Mij dunkt, dat een boekje, met zoo weinig pretentie in de wereld tredend, als uit titel en voorbericht van dit bundeltje spreekt, aanspraak heeft op billijker recensie dan daaraan is ten deel gevallen; op meer waarheidsliefde dan zulk eene, die denken doet aan Batavus Droogstoppel contra Lüdwig Stern (1).

Maurik. j. C. Groothuis.

&sïtiv®®ï'il aan tien Meer (Si'aailitsis. M. d. R.

Een enkel woord slechts tot antwoord aan den Heer Groothuis. Deze verschille met mij in opinie, ik zal de laatste zijn hem het recht daartoe te betwisten ; of hij het recht hoeft te insinueeren, moge hij zelf uitmaken.

Ik wil hem alleen zeggen , dat ik niet behoef te hopen „eenmaal vader" te „worden." Mijne haren beginnen reeds tc grijzen en mijne kinderen zijn schier volwassen. Ik wil hem vorder mededeelen , dat er geen huiselijk feest bij mij is voorbij gegaan, waarbij dezen niet, ook nog „jeugdig" zijnde, hunne wenschen hebben uitgestamerd, maar met

(1) Vergelijk N. Bijdragen, Mei '71, bladz. 391—393.