is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

niets te wenschen overlaten; daarbij zijn de verven bestand voor spons en zeep, zoodat een verkeerde plaatsing van een vinger of liet stof geen nadeel kan doen. Ik meende vooral de aandacht op den schilder te moeten vestigen, daar van dezen bij de vervaardiging van de bovenbeschreven schoolklok zoo niet alles, dan toch bijna alles afhangt.

De timmerman levert het geschaafde houtwerk; de horlogiemaker teekent de wijzers af en doet die bij éen smid vervaardigen, terwijl hij zelf voor de raderen en den juisten gang zorgt; maar de schilder is de hoofdpersoon: hij draagt zorg, dat cijfers, teekens, cirkels, ornamenten enz. op het eerste gezicht voldoen en den juisten stand bekomen, hij zorgt voor vroolijke kleuren en m. i. is dit juist met mijn schoolklok het geval, en van daar ook het oordeel mijner vrienden. Het resultaat, dienaangaande verkregén, moet dus vooral worden toegeschreven aan de keuze des schilders, van daar, dat ik mede moet opgeven, dat het wijzerbord door een geoefend rijtuigschilder is afgewerkt.

Het bord, thans reeds vier jaar door mij gebruikt, is en blijft nieuw en is alzoo veel goedkooper dan die papieren schoolklokken, die men in den kandel brengt; het is te vergelijken met de wijzerplaat van de zoogenaamde schilderijklokken, die men ook wel in enkele scholen aantreft, doch niet aan te raden zijn.

Dezen hebben wel het voordeel, dat men de werkzaamheden meer op tijd kan beginnen en eindigen, doch men kan de wijzers daarvan niet willekeurig bewegen, hetgeen toch een eerst vereischte is; men moet ook eens acht geven, hoe belangstellend de leerlingen naar den stand der wijzers zijn , vooral als de leerstof niet boeiend is.

Ten slotte verwijs ik naar de de Handleiding des Heeren Langeraad, besproken in het Julinommer der Bijdragen van 1870 en vul die aan met de aanteekening, dat genoemde handleiding mij 25 cents gekost heeft en ook waard is!