is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckoolnieuws.

d. hunne geboorte- en onderwijzers-acten, alsmede eene verklaring, afgegeven, na, dagteekening dezer bekendmaking, door den betrokken provincialen Inspecteur, of districtsschoolopziener , ten bewijze dat de verzoeker ziek ondersckeidt door gesckiktheid voor het vak van onderwijs, mitsgaders door beschaafden omgang in ket maatschappelijk leven.

De voordeelen verbonden aan de uitzending van hier, als gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, om te worden benoemd tot onderwijzer der derde klasse daar te lande, bestaan in:

a. eene gratificatie voor uitrusting, ten bedrage van ƒ 500;

l. een voorloopig tractement van/100 's maands, ingaande met den dag van aankomst te Batavia; en

c. overtogt naar Batavia als gouvèrnementspassagier der eerste klasse.

De onderwijzer der derde klasse in Nederlandsch Indië geniet aanvankelijk eene bezoldiging van f 100 's maands, en bij bevordering tot onderwijzer der tioeede en eerste klasse almede aanvankelijk eene bezoldiging respectivelijk van f 200 en / 300 's maands.

Zij worden in alle opzigten beschouwd als burgerlijke ambtenaren, weshalve op hen van toepassing zijn de daar te lande bestaande of nader vast te stellen reglementen op de burgerlijke pensioenen en het weduwen- en weezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch Indië, waardoor het uitzigt bestaat op pensioen voor henzelven na volbragten diensttijd, en voor hunne weduwen en kinderen ingeval zij deze bij hun overlijden mogten nalaten, een en ander overeenkomstig de nu of later van kracht zijnde bepalingen.

's Gravenhage, 23 October 1871. Namens den Minister van Koloniën,

De Secretaris-Generaal, Feith.