is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

of te hunnen behoeve zijn voldaan, zoo wegens gratificatie voor uitrusting, als wegens overtogt naar Indië, bijaldien zij binnen den tijd van vijf jaren na hunne aankomst op Java, hetzij opeigen verzoek, hetzij ten gevolge van dienstweigering, pligtverzuim of andere berispelijke gedragingen (het geval van wel bewezen ziels- of ligchaamsgebreken alléén uitgezonderd), uit 's Gouvernements dienst worden ontslagen.

Art. 5. De bepalingen van dit besluit treden in werking met de afkondiging:

in Nederland, door plaatsing in de NederlandscJie Staatscourant; en

in Nederlandsch Indië, door opname in ket Staatsblad van Nederlandsch Indië.

Te gelijker tijd is ingetrokken ket bij het besluit van Commissarissen-Generaal over Nederlandsch Indië, d.d. 28 Augustus 1818, n°. 20, vastgestelde, en nader door de Hoofdcommissie van onderwijs in Nederlandsch Indië, bij besluit d.d. 18 April 1851, n». 24/34, toegelichte programma van examen ter verkrijging eener acte van toelating van den eersten, tweeden en derden rang in Nederlandsch Indië.

Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering dezes, waarvan, tot kennisneming, afsckrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandscke Zaken.

's Gravenkage, 22 Februarij 1865.

WILLEM.

De Minister van Koloniën, I. D. Fransen van de Pütte.

Accordeert met deszelfs origineel, De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Koloniën, Feith.