is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

de negen zoogenaamde groote en beroemde scholen te Eton, Winchester, Westminster, Charterhouse, Harrow, Bugby (waar Dr. Ahnold zich door zijn gezegende werkzaamheid een blijvenden naam heeft verworven), Shrewsbury, de St. PauPs en Merchant Taylor's school. Het was tot nu toe zeer moeielijk voor vreemdelingen, een kijkje bij de lessen aldaar te mogen nemen; men kent ze meer uit hare resultaten en uit de programmata. De uitwendige bouw en inwendige inrichting der scholen is prachtig. Bij de handhaving der discipline is de directeur alleen aan de ongeschreven wetten der traditie gebonden, die hem groote gestrengheid, ja lichamelijke tuchtiging veroorlooft, waartegen de ouders niet licht opkomen. Bij engelsche ouders en kinderen toch vindt men een diep rechtsgevoel en een helder inzicht in de waarheid, dat wie eenmaal wil rcgeeren, eerst moet leeren streng te gehoorzamen.

In 1861 werd er een koninklijke oommissie benoemd om den toestand dezer scholen te onderzoeken en te beoordeelen. In 1864 diende deze commissie een rapport in, waarbij zij vele veranderingen in het bestuur en in het leerplan voorsloeg, om aan deze scholen grooter werkzaamheid bij te zetten en. aan de hoofdbedoelingen harer stichters gevolg te geven. Tengevolge daarvan werd in 1868 door het Parlement eene „openbare schoolwet" goedgekeurd, waarbij de besturen der genoemde negen scholen gemachtigd werden op doelmatige wijze verandering te brengen in hare statuten en tot 1 Januari 1870 plannen te ontwerpen en besluiten te nemen, namelijk over de volgende punten:

1. Aan welke knapen het genot der stichting zal worden verleend; waarbij echter alle beperkingen, die tot nu toe aan de toelating werden gesteld, geheel of ten deele moeten worden opgeheven en deze meer of min afhankelijk moet worden gemaakt van de bij vergelijkend examen gebleken bekwaamheid; terwijl ook de leeftijd moet worden bepaald,