is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Bvekbeoordeelingen.

schrijven" aan .vreemde en voorname lieden. Men draagt toch anders teekenen van rouw voor ieders oog, en hij elke gelegenheid; en Waarom zoude men die dan in zijne brieven moeten vermijden ? Wij gelooven ook niet, dat het gebruik in ons Land hiervoor pTMti Onder de titels meenen wij dat den Geneesheereh dien van Weledel, zeer Geleerde, en niet enkel van zeer Geleerde, gegeven wordt. • Hierop volgen een aantal van 125 brieven, behelzende de meeste gevallen, die in den koophandel voorkomen, en oorspronkelijk in den handel worden gebruikt; dezelve zijn zeer doelmatig gekozen en in den echten stijl, terwijl onder elk derzelve de moeijelijkste woorden en uitdrukkingen zeer oordeelkundig in het Hoogduitsch worden, gegeven; trouwens, de verdiensten van den Heer ippel voor deze taak zijn bekend en deden reeds hier niets middelmatigs verwachten.

Nog 14 brieven uit het gewone leven, die wij gaarne veel vermeerderd, of anders weggelaten") hadden gezien, besluiten het werkje, dat wij met volle ruimte aan alle onderwijzers, in de Hoogduitsche taai, die jongelingen tot den koophandel willen opleiden, aanbevelen, terwijl wij den kundigen Schrijver aanmoedigen, om dit werk voort te zetten èh ook voor de Fransche en Engelsche talen in te rigten. Wij gevoelen het, deze taak is moeijelijk, doch juist daarom is de verdienste te grooter.

L Ver-