is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

119

kelijk nut stichten, in de noodzakelijkheid zich bevinden, dit gemis, 't zij door eigene opstellen, 't zij door overneming uit andere werken , aan te vullen.

De Heer van cleeff zegt dan ook : « Dik* wijls bevond ik mij in de gelegenheid te zien , met welke graagte de voorstellen over-, de Beweeg- of Werktuigkunde door de leerlingen ontvangen worden," en het was, om aan dezen leerlust te voldoen, dat ZËd. in de noodzakelijkheid kwam, van tijd tot tijd, eenige dusdanige voorstellen, tot bovengemeld einde, te verzamelen of zamen te stellen, waarvan ZEd. dan ook steeds met genoegen het bedoelde nut mogt ondervinden.

Deze voorstellen zijn het nu , die wij hier in een boekdeeltje -vereenigd vinden, waarbij tevens de Heer van cleeff de noodige gronden ter oplossing gevoegd heeft, maar de antwoorden achterwege gelaten j hetgeen niet af te keuren is.

Wij zullen, om de strekking van dit. rekenboek nader te doen kennen, hier de opgave van deszelfs inhoud laten volgen, en dan eenige aanmerkingen, welke wij, bij eene aandachtige doorlezing, gemaakt hebben, doch die niet de eigenlijke inrigting, als zijnde deze, naar. ons oordeel, zeer doelmatig, maar veel meer eene onjuistheid in uitdrukking betreffen, welke wij wel gewenscht hadden hier niet aan te treffen.

Het boekje is verdeeld in 15 Hoofdstukken, handelende: 1 over de beweging in net algemeen, 2 over de gelijkvormige beweging, 3 over de enkelvoudige en - zamengestetde gelijkmatige beweging, 4 over de

H 5 pn-