is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bockbeoordeelingen.

205

siug geeft, en aanleiding zou kunnen geven tot verwarring van denkbeelden. God spreekt toch zoo wel door de Profeten, in het Oude Verbond, als door jezus en zijne Apostelen, in het Nieuwe.

Wij wenschen hartelijk, dat deze zedekundige voorschriften al dat nut stichten, waarvoor zij vatbaar zijn, en niet alleen in het hoofd, maar vooral in het hart der kinderen de lessen worden opgenomen, die hier worden ingescherpt; dan zal .het meer en meer blijken, dat de scholen kweekplaatsen zijn, niet alleen van kennis en wetenschap, maar tevens van zedelijke ontwikkeling en beschaving des harteE, die den mensch vormen voor zijne boogere bestemming.

Bijvoegsel op s. c. dolz , aanleiding ter . vervaardiging van Schriftelijke opstellen , over onderwerpen, welke in het dagelijksch leven voorkomen, inzonderheid geschikt ter (*) dienste van schoolonderwijzers. ï)oor n. ANSfcIJN , n. z. Tweede druk. Te Leyden , bij d. du mortier en zoon. 1829. gr. 8vo. 167 bladz. Prijs f 1,50.

Dat van dit geschrift van den verdienstelijken Heer anslijn, n. %., een tweede

druk

(*') Waarom toch moet het zijn: ter dienste, 111 plaats van den gebruikelijkcii mannelijkeu c°v.'n..: ten dienste? Is bet, omdat de meeste ochrtjvers, in navolging van den Hoogleeraar sie0 4 bS»h