is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

Boekbeoordeelingen,

wijlen Jufvr. moens steeds beoogde, en ook, bij meer dan één' der aan haar toezigt toevertrouwde jonge lieden, gelukkig heeft bereikt. Het moet haar, onder het vertalen, geweest zijn, alsof zij van zichzelve sprak en hare eigene methode beschreef.

Wie zullen wij het lieve boekje meest aanbevelen ? Aan opvoederessen ? of aan kweekelingen? Beide behooren het te lezen, want beide kunnen er zeer veel uit leeren. Wij verblijden ons dan ook, te zien, dat, reeds voor acht jaren, een tweede druk noodig was, en wij hopen, dat hetzelve , sedert, ouder den vloed van uitkomende kinderboekjes niet zal zijn bedolven en vergeten geworden.

Mevrouw Leliëndal en hare kinderen (,) of geschenk aan mijne jeugdige vrien dinnen. Door petronella moens. Met Platen. Te Amsterdam bij o. portielje. 1830. 8vo. 224 bladz.

De waardige Schrijfster is lang genoeg bij ons bekend, om van haar geen ander geschrift, ten dienste der jeugd, te verwachten , dan bij hetwelk op den voorgrond staat en allerwege uitkomt het doel, om aan derzelver godsdienstig - zedelijke beschaving te werken. Van dusdanigen aard is dan ook het boekje, dat Wij thans aankondigen, en hetwelk zij heeft bestemd « voor meisjes, * die eene beschaafde opvoeding genieten,