is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?52

Mengelwerk.

« Ten einde nu aan de bereiking tan dit nuttige doel meerdere duurzaamheid te geven, zal dit feest de grondlegging zijn van eene Brandenburgsclie zangvereeniging, welke ten oogmerk hebben zal de jaariijkr sche herhaling ya.n hetzelve, en waarvan de inrigting bij de nader vast te stellen reglementen zal worden omschreven. Met opzigt tot de bij die gelegenheden te volgen orde en inrigting, en de keuze der middelen , zal in 't algemeen de in dit jaar aangenomene schikking tot leidraad dienen, en zal de vereeniging zich de uitvoering van de voor mannenstemmen vervaardigde koren van b. klein tot eene bijzondere taak stellen.

« Het overschietende van de bij die fees* fceir te doene ontvangsten, zal men tot een kapitaal laten aangroeijen, van welks renten onvermogende jonge lieden van aanleg, door middel van eene doelmatige voorbereiding, in hunne opleiding tot den onderwijzersstand zullen ondersteund worden."

De gedane uitnoodiging had een' gewenschrten uitslag: een groot aantal onderwijzers en andere deskundigen hadden zich tot de deelneming verbonden, en, op den 30 September, den dag, op welken de deelnemers zich te Potsdam moesten laten vinden , kwamen zij in menigte de stad binnen, en maakten hunne aankomst in het gebouw der kweekschool bekend. Onderscheidene inwoners hadden aangeboden,, de van buiten komende zangers te herbergen, en den aankomenden werden, zoo verre het getal strekte, de huizen daartoe aangewezen, wordende de overigen in logementen, met welke

des-