is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk. 253

deswege d* noodigö schikkingen Waren gemaakt, gehuisvest.

Op den 1 October hield men drie repetities; ten 8 ure 's morgens, met de van huiten gekomen' zangers; ten 11 ure, met dezen, vereenigd met de binnen de stad wonende; terwijl ten 3 ure in den achtermiddag eene algemeens repetitie plaats vond.

Des avonds kwamen de gezamenlijke zangers en andere vreemdelingen, die het feest naar de stad had gelokt, op het Schuttershuis bij elkander. De gesprekken liepen hoofdzakelijk over muzijk, en voorts, daar de meeste aanwezenden onderwijzers waren, over het schoolwezen, en het bleek, boe het grootste deel derzelvén mét ware liefde voor zijn vak bezield was.

Ook voor muzijk, en met name voor het gezang, legden zij groote belangstelling aan deD dag, en uitten zij den wensch, dat deze heerlijke kunst in hun gewest steeds meer en meer mogt ingang vinden.

Het was bovendien regt genoegelijk te zien, met welke hartelijkheid en achting de Heer sciiaaTLiCH door zijne vorige leerlingen, tot welke wel het grootste gedeelte van de tegenwoordig zijnde personen konde gerekend worden, werd begroet, en hoe innig oude bekenden en vrienden, verrast door de onverwachte ontmoeting, elkander de hand drukten.

Op den 2 October, 's morgens ten 10 ure, begon de Koninklijke Hof- en Garnizoenskerk, in welke bet feest gevierd zoude worden, met toehoorders vervuld te worden, R 4 Ook