is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengehverh,

>*Y nimmer geheel uitgeroeid * ipaar slecht» eenjgzins beperkt worden.

HJUDENREICK.

Over het algemeen moet men het daarheen wenden, dat de kinderen reeds yeel van het een en ander geleerd hebben, eer zij weten, dat dit het doel hunner ouderwijzers was. Hiertoe behooren bijzonder zulke dingen, welker ontwikkeling en nuttigheid men hun niet kan leeren begrijpen, eer tij er veel van weten.

BASEDOW.

Bij alle kundigheden, welke men aan kinderen wil mededeelen, moet men wel bedenken, of zij genoeg voorbereid zijn; ofzij nu reeds voor verstand en hart van nut zijn, en of het niet beter ware, dezelve nog wat uit te stellen, wijl het getal der kundigheden, die voor een kind geschikt s$ijB , zeer groot is.

BASEDOW.

Men moet zoo veel mogelijk alle verdriet en afkeer bij bet leeren vermijden. De keus, de regeling, de afwisseling der zaken, en ook het zoo veel mogelijk vermijden van alle moeijelijkheden, door behoorlijke voorbereiding, kunnen hiertoe reeds zeer veel bik dragen.

BASEDOW.:

^ Wanneer kinderen iets zullen lezen, moet hun de woordelijke en zakelijke kennis der stoffe vooraf reeds zoodanig gemakkelijk gemaakt