is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

Schoolberigten,

de ontslag, vacant zijnde, worden zij, welke naar den post van schoolonderwijzer alhier, waaraan de posten van koster en voorzanger verbonden zijn, wenschen te staan, uit dien hoofde uitgenoodigd, om zich daartoe aan te geven bij den Burgemeester der Gemeente Termunten, vóór den 15 April eerstkomende. Men behoort daarbij over te zenden de acte van rang en het getuigschrift van goed gedrag en van bedrevenheid in het praktische onderwijs; doch aan de Gollatoren van Borgsweer wordt de acte van lidmaatschap bezorgd. — De plaats is van den laagsten rang. De inkomsten zijn: 1°. vrije woning met tuinen en boomgaard; 2°. het gebruik van zeven graden lands; 3°. vijftien gulden Rijkstractement; 4°. de voordeelen van 20 a 25 schoolpligtige kinderen, waarbij somwijlen een merkelijk aantal van elders komen. — Het vergelijkend examen is bepaald te Borgsweer, op den 29 April aanstaande, des morgens precies ten negen ure te beginnen.

DELFZYL vacant. Oct, 1833.

JXJKWERD vacant. Juni; 1828.

LOSDORP vacant. Dec. 1829 en Febr. 1830.

V Distr. m. j. adrïani.

PEKELA, bij het middelste Verlaat, vacant. Nov. 1828.

OUDE PEKELA. De hoofdschool vacant. Juni; 1829.

VI Distr. j. houwers.

NIEUWE PEKELA, boveneind, vacant. Jan. 1834-

DREN-