is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boehbeoordeeïingeh.

311.

In de derde afdeeling, vragen önar: die Theorie der Cijferkunst bevattende, alsmede in de Mengelingen, vonden wij veel, dat ons gepast voorkwam, als: Wijze van ver;« menigvuldigen zonder houden;, over, de negen-, proef,- iets over het berekenen - van interest; beknopt woordenboek der Cijferkunst; over de zamenhangende breuken; wijzen der herleidingen uit het eene talstelsel in het andere, enz. enz. — Daarentegen bevielen ons minder de beschouwingen over de veelhoekige getallen en diergelijke, welke getallen , behalve dat men juist niet. zeggen kan, dat zij tot de gewone cijferkunst behooren , geene nuttige toepassingen aanbieden, met uitzondering van de vierhoekige of kwadraat-getallen, en mogelijk ook, in een enkel geval, van de driehoekige; het ware, gelooven wij, genoegzaam, de namen derzeive in het woordenboek op te nemen. — Of de Lögarithmeii ook tot de gewone cijferkunst moeten gerekend worden, dunkt ons zeer twijfelachtig; doch, dit daargelaten, spijt het ons, om het schoone en belangrijke dier getallen, dat derzei ver aard en eigenschappen niet duidelijker en beter zijn voorgesteld geworden: ook kan dit niet op 4% bladzijden in 12mo geschieden.

Enkele zinstorende drukfouten merkten wij op, zoo als, bij de opgave van het voorstel 1N°. 160, op pag. 29 van den 2"'en Jaargang, waar een teeken plus verkeerdelijk maal gevonden wordt, en in de opgave van dat zeilde voorstel, op pag. 106, weder een teeken plus, in stede van een teeken maal. —-

fiijdr. //pril 1834- - Ook