is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446

Schoolnieuws.

Op den 11 October 1833, vertoonde de bekwame en ijverige schoolhouderesse in het Instituut, of de meisjes lees- en industrieschool, te Purmerende, Mejufvrouw e. d. hauck, in tegenwoordigheid van het Plaatselijk Schooltoevoorzigt en de Dames Opzieneressen over de handwerken , benevens zamengekomene leden der Regering en andere Gollegiën , met den Schoolopziener, als ook vele ouders en andere belangstellenden , de blijken van de werkzaamheden en vorderingen der leerlingen in het lezen en spreken der Nederduitsche en Fransche talen, het schrijven, rekenen, aardrijkskunde, Vaderiandsche geschiedenis en zingen, gelijk mede in alle vrouwelijke handwerken. — Aan elk der leerlingen, wier getal tot 37 geklommen is, werd een blijk van goedkeuring uitgereikt; waarna, voor het tot hiertoe genoten onderwijs en de ontvangen blijken van goedkeuring, door de jonge Jufvrouwen m. j. schokker en a. pribée , op eene bevallige wijze, dank betuigd , en de laatste thans bevorderd werd tot kweekeling op deze school.

Op den 8 November 1833 , had, in de Stads - burgerschool te Purmerende, de gewone jaarlijksche prijsuitdeeling plaats. De zeer ijverige en belangstellende Voorzitter der Commissie Yan Plaatselijk Schooltoevoorzigt, de Heer J. chr. benit , bestuurde deze plegtigheid, opende dezelve met eenige oogenblikken te spreken over het belangrijke van het onderwijs , thans op de lagere scholen, en inzonderheid op deze schoot, gegeven, en met een kort verslag van hetgeen sedert de laatste prijsuitdeeling op dezelve aanmerkens-.

waar-