is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordelingen. §99

len van eene bestendig langs den gezigteinder zwevende zon slechts nimmer smeltende, en zich verre in de gematigde luchtstreken uit» strekkende, sneeuw- en ijsvelden zouden beschijnen.

« Stelt u nog eenen anderen stand der aarde voor , en verbeeldt u, dat de aardas niet regtop stond, maar evenwijdig liep met derzelver loopkring. Dan zou de eene helft van den aardbol, namelijk dat gedeelte, waarvan de pool naar de zon toegekeerd was, bestendig verlicht en verwarmd worden ; op de andere helft zou een eeuwigdurende nacht en winter heerschen. Door de helling, welke Gods wijsheid aan de as der aarde gaf, zien wij nu niet alleen deze nadeelen vermeden, maar ook de grootste voordeelen, genoegens en algemeene bewoonbaarheid der aarde daargesteld."

Ten slotte vindt men achter dit werkje nog twee Bijlagen, waarvan de eerste eene opgave bevat der breedte en lengte van sommige plaatsen; terwijl de tweede de wijze opgeeft, om het netwerk, of de middaglijnen en de parallellen, op eene gewone wereldkaart, te trekken, waarbij een houtsneèplaatje gevoegd is, ter verkrijging van een begrip van de teekening en de wijze van derzelver zamenstelüng, Het is jammer , dat dit plaatje zoo onduidelijk is uitgevalJen ; de bijgevoegde letters en cijfergetallen zijn bijna onleesbaar, waarom het, zoo als het hier voorkomt, niet geheel aan het oogmerk zal voldoen.

Zoo hebben wij dan een werkje doen kennen, hetwelk wij als eene belangrijke li 4 bij-