is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500

Boekbeoordeelingen.

bijdrage tot het aardrijkskundig onderwijs beschouwen, en als een nuttig en aangenaam lees- en leerboek voor de hoogste klasse der lagere scholen, waarvoor het, blijkens den titel, bestemd is. Wij danken den ongenoemden Schrijver voor dezen zijnen arbeid, wenschende, dat hij van denzelven vele vruchten zien moge.

WagenAAR's verkorte Vaderlandsche Historie , in vragen en antwoorden, voortge-

, zet tot na dc oprigting van het Koningrijk der Nederlanden , ten dienste der jeugd , in de scholen en huisgezinnen. Te Dordrecht, bij elussé en van braam, 1833. 8vo. 143 bladz. Prijs f 0,55.

Dit werkje, ongetwijfeld aan de lezers van dit tijdschrift door vroegere uitgaven bekend , verschijnt thans in het licht, voortgezet, blijkens den titel , tot na de oprigting van het Koningrijk der Nederlanden. Vroeger heeft hetzelve een goed onthaal gevonden bij ons Publiek, en wij hebben reden, om te vooronderstellen, dat ook deze nieuwe druk gunstig zal worden ontvangen. Steeds is dit boekje geacht geworden van eene zeer bevoegde hand afkomstig teiijn , zoo voor de taal als voor de zaken, met opzigt tot welke laatste voornamelijk werd in aanmerking genomen, dat het zich bij de minst betwistbare punten bepaalde. Elke herdruk is aangevuld geworden met een ne