is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

510 Baekbebordeelingen.

aan niémand meer twijfelt. De beide genoemde boekjes logenstraffen deze getuigenis niet, inzonderheid zal het eerste bij onze kleine lezers welkom zijn, gelijk dan ook een tweede druk (te aanmerkelijker bij het groot getal van gelijksoortige geschriftjes) eene zekere aanbeveling met zich voert. Jammer is het, dat de letter en druk niet duidelijker zijn; dit zal welligt menig lezertje afschrikken: de plaatjes, tusschen het gedrukte ingevoegd, zijn ook niet bijzonder fraai. Dit zij een wenk voor de Uitgevers, die door vele andere, fraai uitgevoerde kinderschriften op den lof eener uitwendig uitlokkende uitgave regtmatige aanspraak maken.

Beschouwen wij den inhoud van N°. 1 wat nader, dan kunnen wij getuigen, dat dit boekje het nuttige en aangename zeer gelukkig vereenigt. Proza en poëzij wisselen elkander af. Het eerste bestaat uit onderscheidene verhalen, onderhoudend voorgedragen , en van zedelijke strekking. Bijzonder heeft ons het tweetal, op bladz. 41 verv., getiteld : « De behoefligen kunnen ook gelukkig « zijny" bevallen, waarin de verwaarloosde, cn daardoor ongelukkige, kinderen der rijke ouders, en de zorgvuldig opgevoede, en daardoor den armen en ongelukkigen ouders tot vreugde verstrekkende, kinderen, zeer treffend tegen elkander worden overgesteld. Omtrent het stukje, getiteld: Dankdag, den 18 Juni}, waarin op eene zeer gepaste wijze de waarde onzer bevrijding van de Fransche overheersching aan kinderen wordt begrijpelijk gemaakt, hebben wij eene enkele aantnerking. Op bladz. 24 zegt de moeder:

« on-