is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

611

steeds werkzame vermogen van den menschelijken geest aan ons als een' ware ebbe en vloed. Het is van daar, dat wij de wieg en bakermat der menschheid — het oosten — waar vroeger de geestbeschaving de schoonste bloesems en de rijkste vruchten voortbragt, thans in de diepste onwetendheid en barbaarschheid verzonken zien; terwijl in Europa, welk werelddeel, in dat tijdperk , grootendeels slechts door Nomadische volkeren bewoond was, het licht van geestbeschaving in vollen glans den levenshorizon verlicht! Wanneer wij nu tot de geschiedenis der Aartsvaders terug gaan, en deze historische leidraden, tot aan den overgang van het herdersleven in staatsverbindingen vervolgen; dan zien wij , dat de koophandel op bet karakter en de vorming der volkeren eenen grooten invloed uitoefende. Zoo bezochten b. v. de Pheniciers reeds vroeg de kusten der Adriatische zee, en het ia dat volk, waaraan de scheepvaart, zoo al niet derzelver geheele aanwezen , dan althans hare eerste voortgangen te danken heeft. — En dat de scheepvaart op de opvoeding en vorming van den mensch eenen grooten invloed had; wie zal zulks kunnen ontkennen ? — Karihago, de magtigste dezer Staten, behield de zeden der Pheniciers nog, nadat dit volk zelf opgehouden had te bestaan, en maakte zich even zeer beroemd door zeereizen en ontdekkingen, als door handel, oorlog en uitbreiding van deszelfs gebied. Zoo zouden wij, wanneer ons bestek het veroorloofde , in geheel de geschiedenis van vroegere eeuwen , den lezer kunnen aantoonen, dat, bij alle groote wereldgebeurtenissen, het

groot-