is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen. 677

en onder den naam van Opstellen in het licht te geven. Zulk eene reeks behoort te bevatten; a) eerste en hoogere lees- en stijloefeningen in de vreemde taal, en ó) praktische oeieumgen ter vertaling uit en in die taal.

Terwijl- wij misschien gelegenheid vinden om op de eerste soort terug te komen , achten wi] het niet voor ongepast, hier korte'ijk op te geren, welke hoofdvereischten, ouzes inziens, bij de laatste niet mogen gemist worden; daarbij onderstellende, dat de leerling , door de beoefening der moedertaal, een' genoegzamen voorraad van algemeene taalbegrip, pen heeft verkregen. Wij rekenen daartoe: goede dehüiüen van de rededeelen, kennis aan derzeivrr voornaamste bijzonderheden, en vooral eenige vaardigheid in het ontleden van volzinnen , — eene oefening, welke in geene wehngerigte school mag nagelaten worden, en -ot welke overvloedige aanleiding en stof voor handen is : hetgeen hieromtrent mogt verzuimd zijn, behoort, als voorafgaande oefening , ingehaald te worden. Tot de genoemde vereischten rekenen wij: 1°. Ontwikkeling van de beginselen der vreemde taal, zoo wel ten opzigte van etymologie als van syntaxis; niet gescheiden, maar verbonden , opdat de leerling spoedig tot het verstaan en zamenstellen van zinnen opgeleid worde. En dit doel zal men het best en spoedigst bereiken, wanneer men de taalrege.s eenvoudig en grondig voorstelt, zoo veel mogelijk van algemeene begrippen uitgaat, en die menigte partiële en gekunstelde regels

1 jJaren'Jwelke de leerlinS moeijelijk ontöoudt, omdat zij zelden op algemeene beginX x 2 seis