is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sch»olnieuws. . 725

betrokken en door bet Bestuur ten dienste van het onderwijs werd overgegeven.

Het ruime, luchtige lokaal, van alle zijden behoorlijk verlicht, in twee deelen afgedeeld, waardoor de leerlingen der eerste, van die der tweede en derde klasse afgescheiden, en door eene groote dubbele deur weder kunnen vereenigd worden; de nieuwe, bij uitstek nette schoolmeubelen, en de geheele schoone inrigting, zoo bijzonder en uitsluitend geschikt tot het geven van doelmatig onderwijs; dat gebouw, dat thans onbekrompen een aantal van 450 leerlingen kan bevatten, trok de goedkeuring en bewondering van elk, die het zag, tot zich, en overtrof de schoonste verwachting.

Niemand zal het dan ook bevreemden, dat, op den dag, ter inwijding bestemd van eene inrigting, waarbij de meeste Ingezetenen, voor het heil van hunne dierbare paDden, een naauw belang hebben, eik, ter bijwoning dezer plegtigheid,, naar het nieuwe gebouw snelde. Reeds lang vóór het bestemde uur was de schaar !er toeschouwers zoo ongemeen groot, dat het lokaal, hoe ruim anders ook, dezelve op verre na niet konde bevatten.

Het Plaatselijk Bestuur, de Districtsschoolopziener , de Commissie van Plaatselijk School toevoorzigt, de Architect der Gemeente, de Geestelijken van alle Gezindheden en de onderwijzers der overige scholen in deze Gemeente waren mede bij deze feestviering tegenwoordig.

De pleetigheid nam een' aanvang met Aaa 2 een