is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

775

ren, gelijk zij nu den Zoon des Menschen tegenspraken : dan bleek hunne verharding volkomen , dan was er geehe vergiffenis meer te verkrijgen, naardien zij onvatbaar voor de bekeering waren.) Maar, wie den Heiligen Geest gelasterd heeft <— of volgens de gewone vertaling: zoo wie gelasterd,zal hebben tegen den Heiligen Geest — die erlangt geene vergiffenis in eeuwigheid. Meer voegen wij hier nu niet bij. Uit hetgene wij als in eene tusschenrede geplaatst hebben, kunnen onze Lezers onze denkbeelden opmaken. Zij zijn , kort te zamen getrokken , deze: Die tegensprekende Schriftgeleerden maakten zich toen nog niet schuldig aan de lastering van den Heiligen Geest , doch zij zouden het eens kunnen doen, wanneer de buitengewone gaven van dien Geest werden uitgestort; en lasterden zij dan Denzelven , dan was alle hoop op hunne behoudenis ■ afgesneden. En , ach 1 het was te vermoeden, dat zij zich aan die lastering zouden schuldig maken, want zij hadden reeds, tegen hun geweten aan, jezus, den Zoon des Menschen, tegengesproken; ja, Hem gelasterd , door te zeggen : Hij heeft eenen onreinen geest ■ Hij heeft Beïhebul. Misschien vraagt men ons nu, of,, dat vermoeden bewaarheid is geworden, en deze of dergelijke booswigten zich werkelijk aan de lastering vau den II. Geest hebben schuldig gemaakt? — Och, konden wij neen antwoorden! want dau zouden wij besluiten , dat deze ernstige toespraak des Verlossers haar doel had bereikt. Doch, wanneer wij de geschiedenis vau dc uitstorting der buiten-