is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

838

Schoolberigten.

IV Distr. 11. NIËÜEUÜR FERF.

RÏJPERKERK vacant. Junij 1834V Distr. Mr. u. a. evertsz. ZUID-DRACHTEN vacant. Aug. 1834-

VII Distr. 3. 3. wassenaar.

DONIAGA. Ter vervulling van den post Van onderwijzer bij de vacante school alhier, worden onderwijzers van den derden, öf, des noods, van den vierden rang, die genegen mogten zijn naar dezen post te dingen, uitgenoodigd, om zich, met vrachtVrije brieven en overzending hunner acten van rang en de vereischte getuigschriften van goed zedelijk en burgerlijk gedrag, almede van hunue bekwaamheid in het geven van een doelmatig practicaal onderwijs, vóór, of op den 21 October 1834, aan te geven ter Secretarie van Doniawerstal, te Langweer, en van deze aangifte schriftelijk en vrachtvrij kennis te geven aan deu Heer Schoolopzienervvan het District, te Joure. — De - voordeden, aan dezen post verbonden, zijn, " behalve vrije woning en tuin , een vast jaarlijksch traciement van f 150, en de schoolpenningen van plus minus 10 leerlingen , van, welke ieder 50 cents in het vieren deel jaars betaalt. Het vergelijkend examen zal gehouden worden op. den 5 November 1834 5 in de dorps - herberg te Langweer, des voormiddags ten negen «re.

BALK, Bijzondere school der tweede klasse vacant. Dec. 1808.

DE