is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

922

Schoolnieuws.

de 3 October daartoe bepaald. Des morgens van dien dag verzamelden zich de talrijke schoolkinderen, allen zindelijk gekleed, in het oude schoolvèrtrek, alwaar de onderwijzer hen op eene gepaste wijze met het doel der plegtigheid van dezen dag bekend maakte , *en hen vervolgens in optogt naar het nieuwe lokaal geleidde, 't welk ruimte genoeg aanbood , om eene aanzienlijke vergadering van Klundsri's ingezetenen, die deze plegtigheid verlangden bij te wonen, toe te laten. — De Leden van het Plaatselijk Bestuur en de Districts - Schoolopziener begaven zich vervolgens ook derwaarts, en werden ontvangen met het gezang van het bekende Volks-lied van tollens. — Toen allen zich geplaatst hadden, werd, door een koor van schoolkinderen, aangeheven de volgende

WELKOIS-CJOET.

Welkom , Vrienden, Schoolgenooten ! -

Welkom, Meester, beste Vrind! 't Welkom nu elkaar gezongen ,

Dankerkentlijk, blij gezind! Ziet, hoe straalt de glans der nieuwheid

Allerweeg' ons in 't gezigt, Welkom , lieve Schoolgenooten !

In dit nieuwe Schoolgestichi.

Even als de glans der zonne 't Hart tot blijden arbeid wekt,

Is het, of die heldre nieuwheid Ons tot nieuwen leerlust trekt.

't Leeren, schoon 't ons nooit verveelde, Zal hier lust zijn, meer dan pligt.

Heil ons , lieve Schoolgenooten! , ln dit fraaije Schoolgesticht.

Goè-