is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;960

Boekbeoordéelingen,

dit nieuwe voortbrengsel harer rijkvloeijende pen. rLïy heelt door dit werk weder nieuwe aanspraak verworven op de belangstelling en achting van elk, die prijs stelt op de bevordering van het goede en edele in de harten onzer jongelingen en meisjes. Van stijl en voordragt zal het wel ónnoodig zijn proeven te geven, leder, die de schriften van Mevr. van meerten kent, weet ook, dat zij de gave bezit, om eenvoudig schoon , duidelijk en krachtvol hare denkbeelden uit te drukken. De gemakkelijkheid , waarmede zij alles voorstelt, bewonderen wij. Bevallige en gepaste beelden luisteren alles op en boeijen de aandacht. Inzonderheid beviel ons de ongekunstelde toon, waarin zij hare zedelessen voordraagt. Men hoort overal de moederlijke vriendin , die tot hare jeugdige vrienden en vriendinnen spreekt met waardigen ernst en met innemende zachtheid. Het is niet, alsof men leest, maar als hoorde men haar, omringd van jonge lieden , voor wier geluk hare ziel zoo vurig gloeit, en die zij met vriendelijke hand op de paden der deugd zoekt te geleiden. Zij houde den, haar innig vereerenden beoordeelaar zijne bescheidene aanmerkingen ten goede, die het belang, dat hij in / haar geschritt stelde, hem deed maken. Als eene aanmerking van meerder belang, welligt aan den Corrector te wijlen, deelt hij nog mede, dat in het werk, bl. 10Ö, de opgave van Hoofdstuk IV ontbreekt en alles blijft doorloopen, en dat hij in het werk zelf te vergeefs heeft gezocht, wat in de inhoudsopgave, bl. xi, omtrent het voorbeeld van ecneu Pastoor en eene les van hufeland beloofd, wordt.

• Wij