is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

972 Mengelwerk.

derlands geplaatst. Een Recensent, die zich als beoordeelaar van het werk eens anderen opwerpt, is, naar mijn inzien, gehouden, den inhoud van het door hem beoordeeld wordende werk zoo duidelijk op te geven, dat zijne lezers zich daarvan ten minste een" algemeen denkbeeld kunnen vormen ; hij immers kan niet vergen, dat men hem enkel op zijn woord zal gelooven, wanneer hij het vonnis van verwerping uitspreekt. Daar nu de genoemde r>censie, hetzij dan met of zonder de intentie van den Recensent, de strekking heeft, om mijn werkje als in de geboorte te onderdrukken, oordeelde ik op dezelve niet te kunnen zwijgen, niet, omdat ik mij door dezelve personeel beleedigd acht, daar het mij vrij onverschillig is, of men mij als eenen leerling van den zoo veel gerucht gemaakt hebbenden jacotot ten toon stelt, dan niet; maar alleen, omdat het mij ten zeerste grieven zoude, mij weder, even als reeds meermalen is geschied, in mijne pogingen tot heil der lieve jeugd tegengewerkt cn die pogingen nutteloos gemaakt te zien. De prijs van mijn stukje is zoo matig gesteld, dat een onderwijzer door deszelfs aankoop wel niet veel bezwaard zal worden: er was dus waarlijk weinig reden, om zich zoo zeer te haasten, ten einde denzelven, door een ongunstig daarover uitgesproken vonnis, van dien aankoop af te schrikken. Mijne handelwijs zij goed' of kwaad, het belang der zaak is toch wel zoo groot, dat een onderwijzer, die het belang van het meerdert.il zijner

leer-