is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sïcngeliverk.

975'

Ik herbaal mijne stelling, dat de eerste beginselen der evenredigheden een onoverkomelijk struikelblok, bij verre de meeste leerlingen, opleveren, met volle overtuiging, alsmede, dat deze beginselen bezwaarlijker begrepen'" worden, dan eenig ander deel der rekenkunde, hetwelk ik meen te behooren tot dat onderwijs, hetwelk aan allen op de lagere scholen moet gegeven worden. Welke beginselen der evenredigheden worden er tot de oplossing van eenen regel van drieën vereischt ? Volgens mijn inzien, geene andere, dan de vier eenvoudige eigenschappen, welke in het bekende rekenboek van britst gevonden worden. Blijft men bij onbenoemde getallen, dan is de moeijelijkheid Diet zeer groot; maar komt men tot. de toepassing op benoemde getallen, dan verandert de zaak vau gedaante. Het gebrek aan zinnelijke aanschouwing is denkelijk een der voornaamste redenen, waarom de leerling het in onbenoemde getallen geleerde op benoemde niet weet toe te passen. Hoe moeijelijk moet het niet den meesten toeschijnen te begrijpen, dat eene, in verschil-' lende maten en munten opgegevene evenredigheid aan de vereischten kaö voldoen; terwijl de door hem opgeschrevene getallen, als onbenoemd beschouwd, in het geheel geene evenredigheid opleveren ? Welk denk,l>eeld kan hij zich vormen van het product van ponden met guldens vermenigvuldigd? Hoe bezwaarlijk moet het hem vallen te begrijpen, dat de opgegevene termen der evenredigheid, eerst gelijknamig gemaakt zijnde, nu, bij de bewerking, als onbenoemd moeten worden .beschouwd, en dat S s s 5 de-