is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1086

Schoolnieuws.

na afgelegd examen , van acten van algemeene toelating voorzien 22 personen. De afgegevene acten zijn: 1 als onderwijzeresse in de I^ederduitscbe en Engelsche talen; 3 als onderwijzer van den tweeden rang; 9 als onderwijzer van den derden rang, en 9 als onderwijzer van den vierden of laagsten rang.

Door de oprigting van een Schoolonderwijzers-Gezelschap , hetwelk tien leden telt, in het eiland Tholen , beloopt het getal dier vereenigingen , in dit Gewest, thans 17, met 144 schoolonderwijzers en rang hebbende ondermeesters.

UTRECHT.

tn de Provincie Utrecht is het onderwijs in denzelfden stand, als vroeger, gebleven.

De plaatselijke Schoolcommissiën te Utrecht en Amersfoort zijn ijverig werkzaam in het beramen van maatregelen, die het onderwijs kunnen bevorderen.

De vier openbare scholen , welke te Utrecht, door de zorg der Plaatselijke Schoolcommissie, reeds vroeger tot stand kwamen, voldoen ten volle aan het doel harer instelling. Die wel ingerigte scholen zijn reeds zoo voltallig , dat aan het aanzoek van ouders, om hunne kinderen bij voorkeur op dezelve geplaatst te zien, niet altijd kan worden voldaan.

Met weinig uitzondering kan aan de onderwijzers lof worden toegekend , wegens ijver, geschiktheid en goed gedrag.

De onderwijskundige lessen te Utrecht, die gestaakt waren , zijn wederom met goed gevolg