is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1088

Schoolnieuws.

17481 jongens en I3424 meisjes, en alzoo te zamen door 30905 leerlingen, zijnde 1191 minder dan in 1831. Van die leerlingen behoorden 4155 tot bedeelde huisgezinnen.

In Vriesland zijn aanwezig 318 openbare scholen, 4 bijzondere van de eerste klasse, 13 bijzondere van de tweede klasse, en II huisonderwijzers.

Schoolexamina hebben er negen plaats gehad , waaronder zeven vergezeld gingen van prijsuitdeelingen.

OVERIJSSEL.

Het onderwijs in deze Provincie blijft , even als in vorige jaren , vooruit gaan. In die weinige landelijke Gemeenten, welke daarop eene uitzondering maken, is zulks aan tijdelijke en plaatselijke omstandigheden toe te schrijven, zoo dat er ook nu wederom alle reden is, om over den ijver der onderwijzers voldaan te zijn. Zij maken gretig gebruik van alle gelegenheden, welke hun , ter vermeerdering hunner kunde, ten dienste staan ,* bezoeken hunne Onderwijzers - Gezelschappen getrouw, als ook van tijd tot tijd elkanders scholen, en trachten het betere, dat zij bij anderen zien, op hunne eigene scholen in te voeren.

Het getal schoolgaande kinderen is, in 1832, met 1287 vermeerderd en tot 29449 geklommen. Het bedraagt derhalve nagenoeg een zesde der geheele bevolking.

Men kan hieruit vrij zeker besluiten, dat er, ten minste des winters, bijna geene kinde»