is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1110 Schoolnieuws.

dan wij, Bestuurderen dier Armeninrigting, waaraan [hij zijne laatste levensjaren voor een zoo groot gedeelte heeft gewijd.

« Haar toch heeft hij gekweekt, versterkt, uitgebreid; — voor haar was hem geene moeite groot, geen werk zwaar, geene zorg tot last: — haar lot hield zijnen geest nog bezig, toen de ligchaamskrachten hem reeds niet meer toelieten, den wensch te bevredigen, om haar ook na zijnen dood wel te doen: zij is het, die, als eene door hem beweldadigde boven allen, dankbare hulde betoonen moet.

« Wie van ons, als leden van Gewestelijk of Plaatselijk Bestuur , van Instellingen van hooger en lager onderwijs, armwezen of algemeen nut, tot hem in betrekkingen hebben gestaan, of door vriendschapsbanden aan hem waren gehecht, zij kunnen het getuigen, wat Overijssel in zijnen grooten oudheidkundigen en schranderen raadsman heeft verloren; — welk een slag de wetenschappen treft iu hem, die onuitputtelijke kennis met zoo veel oordeel en vernuft in zich vereenigde; — wat het onderwijs mist, nu hij niet meer leeft, die de helderste denkbeelden over het schoolwezen bezat, en wiens hulp en raad nimmer vruchteloos werden gevraagd.

« Kinderen der Armeninrigting, aan wier onderwijs al zijne vrije uren werden geschonken ! Gij hebt eenen weldoener, eenen vaderlijken vriend verloren: dat uwe droefheid niet alleen worde betoond door de uiterlijke teekenen van rouw, die gij draagt; maar laat inzonderheid uw gedrag doen ■■ ' • . s blij-