is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1126

Schoolberigten.

LOSDORP, Gemeente Bierum. Op den 22 November 11. heeft de, mede na bekomen autorisatie, alhier aangestelde schoolonderwijzer ï11elke keases rintjes hoek se ma. deze zijne betrekking begonnen te vervullen.

DELFZIJL. Op denzelfden dag heeft de schoolonderwijzer albertus jacobus sissingh, welke, ten gevolge van verleende autorisatie , in deze fortres als zoodanig is benoemd, insgelijks dezen zijnen nieuwen werkkring aanvaard.

GODLINSE, Gemeente Bierum. Den 21 November 11. is onze verdienstelijke schoolonderwiizer a. s. sissesgh vertrokken naar

Delfzijl, waardoor deze plaats vacant gewor- j den is. De inkomsten, aan de posten van schoolonderwijzer, voorzanger , koster en organist verbonden, zijn, door de kerkvoogden dier Gemeente, aldus opgegeven: 1. eene j vrije woning met een' uitmuntenden hof en een' tuin, doende tot huur aan de kerk/'18; \ 2. de opbrengst van ongeveer acht bunders groen- en bouwland, doende thans tot zuiver j huur ƒ 228,15 ; 3. uit de kerkekas jaarlijks, j als organist, ƒ37,50 , en £ de opbrengst der schoolgelden van plus minus 65 schoolpligtige i kinderen. In de waarneming der school is reeds provisioneel voorzien. Het vergelijkend j examen der zich aangevende sollicitanten is ! bepaald op den 17 Februarij 1835, en zal, j des morgeus, voor het onderwijs, om negen ure beginnen. De kerkelijke proeven zullen, bij het einde daarvan, om twee ureu j namelijk, openlijk gegeven worden. De sol- ' licitauten gelieven hunne attesten van goed gedrag en van bedrevenheid in het klassicale

on-