is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 AANMERKINGEN WEGENS DE NIEUWE

len van andere zijden befchouwd , dan plaatsgebrek noodzaakte ons zulks tot eene andere gelegenheid te verfchuiven. En het is de eerfte, welke zich daartoe opdoet, die wij oordeclcn te moeten aangrijpen, om, hetgeen wij aanvingen, ter voltooijen, met oogmerk, inzonderheid om de aandacht te vestigen op eenige belangrijke voordeden, wélke uit deze maatregelen, zoo voor de jeugd zelve, als ter verdere verbetering van het Schoolwezen, onvermijdelijk ftaan voort te vloéijen.

De aanwijzing van dit een en ander achten wij te noodzakelijker, daar zelfs onze vorige aanmerkingen betrekkelijk de betere regeling der Schoolgelden het denkbeeld zouden kunnen doen ontftaan of bij dezen en genen verfterken , dat deze maatregel enkel en alleen gerigt is ter bevordering van het tijdelijk belang der Schoolonderwijzers zelve; door welk denkbeeld geheel deze maatregel ligtelijk hier en daar gevaar zoude loop.cn mindere deelneming en bevordering te ontmoeten. Maar blijkt het handtastelijk, dat met het vastftellen dezer Bepalingen niet alleen het belang der Schoolonderwijzers zelve, maar ook en wel inzonderheid dat der jeugd bedoeld en in het oog gehouden werd, zoo kan het geenen twijfel lijden, of de algemeene bereidwilligheid om eens -zaak te helpen bevorderen, die ja wel niet zon•der moeijelijkheden is, maar tevens voor de jeugd, •in welker goede opleiding zoo vele het hoogfte belang hebben of althans Hellen, zoo zeer voor-

dee-