is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6* AANMERKINGEN WEGENS DE NIEUWE

wélkê deze maatregelen aan de jeugd zelve ftaan aan te bieden, tot bepaalde hoofdzaken trachten té brengen en onder deze alsdan rangfehikken alle de bijzonderheden, welke bij deze gelegenheid verdienen herinnerd te worden. De hoofdzaken, waartoe wij vermeencn de bedoelde voordeelen e'êner betere regeling der fchoolgcklen, met opzlgt tot de jeugd zelve, te kunnen brengen, zijn de vijf navolgende: ten vlijtige?- en geregelder bezoeken der fcholeti) een langduriger bezoeken van dezelve, een geregelder fchoolondenvijs, een bik ter fchoolondenvijs, en meerdere gelegenheden tot hét ontvangen van hetzelve , terwijl wij verder onder een zesde en meer algemeen hoofddeel, namelijk de verdere Schoolverbetering, nog cenige andere voordeelen der genoemde maatregelen, zoo met bétrekking tot de jeugd zeive, als jn het algemeen, zullen bevatten en opgeven.

Indien waarlijk de bierbij op te noemen voordeelen blijken zullen regtftreeks voort te vloeiicij uit het in werking brengen der meergemelde maatregelen, zoo zal er zeker niemand zijn, die er ook maar een OOgenblik aan kan twijfelen, of ze Zijn voor de jeugd zelve van het meeste aanbelangden wel van zulk een hoog aanbelang, dat het wel eenige moeite en opoffering waardig is, te helpen medewerken tot het algemeen en gcre^ geld invoeren dezer maatregelen.

Het zal hier ecnig en alleen aankomen op het bondig en duidelijk betoog, dat de opgenoemde voordeelen waarlijk de gewenschte gevolgen zijn zullen en zijn moeten van zoodanige moeite en eem'ge geringe opoffering, welke Jaatfte dit echter