is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$Q AANMERKINGEN WEGENS DE NIEUWE

althans zonder de vercischte hulp, waar te nemen, waardoor zoodanige fcholen niet dan hoogst gebrekkig bediend worden en de jeugd buiten de gelegenheid is om er zulke vorderingen tc maken , als te verwachten zoude zijn, wanneer de onderwijzer zich dö noödige hulp kon aaufchafferi.

Hij , die de groote nadeden kent , welke uit deze verfchillende gebreken in den nog tegehwdördigen töeftand van het Lager Schoolwezen voor het onderwijs ontdaan, of die zicli ook maar de moeite wil geven, van over het nadeclige, welke daaruit voor hetzelve onvermijdelijk moet voortvloeijen, na te denken, zal er zich hartelijk over Verheugen, dat er ten langen laatdén, in de nu beraamde maatregelen , toereikende hulpmiddelen voorhanden zijn.om ook deze gebreken, waaronder het Lager Schoolwezen als nog op vele plaatfen kwijnt, tot in den wortel toe weg tc nemen.

Bij het Vervolgens zamenbrengen van Departementale of Districteiijke fondfen, niet alleen vöor weduwen en weezen van onderwijzers, maar ook voor afgeleefde of voor hunnen post ongefchikt geworden onderwijzers, zal men , door het verleenen van kleine penfioencn uit deze fondfen,zoodanige onderwijzers, buiten hun nadeel, vati de fcholen, welken zij nu ten last zijn, kunnen' verwijderen en zeer gereedelijk de gelegenheid openen om dezelve fcholen van meer gefchïktc onderwijzers te voorzien.

Nu alle de onderwijzers uit dezen hunnen post -ten toereikend beftaan zullen kunnen erlangen,

asi