is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z° overzigt van het schoolwezen in

en waar dus ook het Godsdienstig onderwijs der jeugd allen lof verdient, gaf de man den gebeelen fchooldienst over aan zijnen Neef van deuzelfden naam, een jongman van 19 jaren. En thans ontvangt de jeugd alhier, in een ruim en vrolijk, geheel nieuw gebouwd vertrek, een onderwijs, dat door de toenemende opvolging der bcftaande Schoolwetten dagelijks meer volkomen wordt.

Onder dit Dorp behooren nog twee Bijfcholen, ook beide thans (tot nog toe alleen des winters-, in het vervolg, hoop ik, het ganfche jaar door) met twee wakkere jongelingen voorzien, zijnde het eene fchoolgebouw dit jaar van den grond op nieuw gebouwd, en het andere merkelijk verbeterd.

Te Noordlaren wordt de Schooldicnst door den reeds genoemden reinder berends waargenomen, die tot nog toe, wegens zijn ellendig fchoolvertrek, met den besten wil niets kon verrigten, doch van welken ik nu alles goeds verwacht , dewijl van de oude fchool geen een fteen op den anderen gebleven, maar hier dit jaar een geheel nieuw Schoolgebouw getimmerd is, dat aan alle de vereischten van een goed fchoolvertrek voldoet , en dewijl deze Onderwijzer reeds met vrucht eenige goede fcholen van mijn District met mij bezocht, en van zijnen kinderlicvenden Leeraar j. sannes, die ook des winters behoorlijk voor het Godsdienstig onderwijs der jeugd zorgt, alle hulp verwachten kan.

De onder dit Dorp bchoorendc Bijfchool van Glimmer, zal dezen winter door d. stenekf.s

fa»