is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï5ER SCHOOLGELDEN IN ÜTRECHT. 93

tij hen daartoe te benoemen perfonen laten opmaken , het montant der vereischte fommen, en hetzelve bij den Landdrost ter approbatie inzenden , en, deze ontvangen hebbende, de klasfificatie regelen ^ of dezelve' op gelijke wijze doen regelen, eri deze insgelijks, ter goedkeuring van den Landdrost, bij denzelven inzenden; zullende voorts de Plaatfelijke Beduren, met overleg van den Districts-Schoolopziener en de Plaatfelijke Cofflinisfie, alles wijders regelen en bepalen, wat de wijze van invordering en uitreiking der gelden betreft.

-' Art. 5. Door dë Plaatfelijke Beduren worden j met overleg van den Districts - Schoolopziener en de Plaatfelijke Schoolcommissie, benoemd een of meer Perfonen, ter beheering van het Plaatfe. lijk Schoolfonds , welke gehouden Zuilen zijn daarvan, jaarlijks, in Sprokkelmaand, aan het Plaatfelijk Beduur $ benevens den Drost van het Kwartier, rekening en verantwoording te doen. Deze Rukken worden gefteld in handen van den Districts -Schoolopziener, ten einde daarop zijne aanmerkingen in te leveren ^ en zal voorts door de voorzeide Drosten een afichriêt dezer rekeningen en verantwoording * alsmede een generaal rapport wegens dezelve bij den Landdrost worden ingezonden.

Wanneer twee of meer Vereenigde Beduren éénen Onderwijzer hebben, zal het montant en de kflttfOfteatte, door hen of van hunnent wege gemecnfchappeliik opgemaakt, en het onderling. Schoolfonds , op gelijken voet, geèd\niniftreer4 worden.

G 2 Art.