is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDELIJKSCH SCHOOLNIEUWS.

Uitvoeriger Verjlag van een Schoolexamen en om? P rijs uit deelt ng., gehouden te ■ Paefens, in het Departement Vriesland.

IVIet genoegen woonde de Schoolopziener op den 5. van Sprokkelmaand t 1. een Examen bij in de School te Paefens, een Visfchersdorp aan de Noordzee, tegen over het Eiland Schiermonnikoog — een Examen, hetwelk niet alleen grootelïjks tot eer verftrekt van den naarstigen en oordeelkundigcn Onderwijzerj. smeding, die, in korten tijd, deze School, om zoo te fpreken, geheel berfchapen en tot den rang van eene der beste van het tegenwoordig zesde Schooldistrict in Friesland verheven heeft; maar welk examen ook even zeer aangemerkt moet worden als een fprekend bewijs van de welgemeende, aanhoudende en verftandige pogingen en werkzaamheden van hctPiaatfelijk Toevoorzigt ter algeheele hervorming dezer voormaals" zoo droevig vervallene School. De Schoolopziener zoude te kort moeten doen aan de verdiensten van den Wel-Eerw. Heer t. c. k. beilanus, Leeraar der Hervormden te dezer Plaatfe en van deszelfs waardige Medeleden j. p. visser en e. vv. meinsdersma, indien de Schoolopziener nutiy gelijk hij bij dezen doet, niet openlijk zijne

hoog-