is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïötf M A A N D E L IJ K S 0 H

VERSLAG- van de gewone algemeent Voorj'aarsvergadering van het &choolon->. derwij zers-Gezelfehap te Winichoót.

Op den 4. van Bloeimaand hl. Meld het Schoolonderwijzers - Gezelfehap te Winfchcot wederom zijne gewone algemeene voorjaarsvergadering. — Na dat de voorbereidende werkzaamheden warer* afgedaan y werd de Schoolopziener wester door de Beftuurders van het Gezelfehap binnengeleid, en door den Voorzitter abbinga, uit naam vanhet Gezelfehap, rnet eene aanfpraak verwelkomt. Hierop deed de Voorzitter eene korte openingsrede , hoofdzakelijk ftrekkende ter onderlinge opwekking, om zich met een pligtmatig gedrag naar tijden en omftandigheden te fchikken. Voorts werd het jaarlijkfche verflag der werkzaamheden gelezen , uit hetwelke wederom bleek, dat het Gezelfehap geftadig op den begonneii voet blijft voortgaan ter meerdere bereiking van zijn voorgeItelde doel. — Alle werkzaamheden van dezen dag geëindigd zijnde, werd de Schoolopziener verzocht, de vergadering, naar gewoonte, met eene Slotrede te eindigen j en deze, in de twee laatstyoorgaande Redevoeringen de 15 eerfte ArtikelenTan de Bijzondere, Schoolorde voor dit Departement afgehandeld hebEende, bepaalde zich thans alleen bij het 16. Artikel, luidende dus: „ Eens, maal in de week onderhoudt de Schoolondcrwij-

zer zijne leerlingen ook opzettelijk over eenige „ waarheden er? pligten van den Christelijken m Godsdienst, overeenkomstig hunne vatbaarheid,

*&2l\ »*»