is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOO STAAT VAN HET SCHOOLWEZEN IN HET 3<Je

yankelijk gebruikt. Men rigt zich allerwege naar dezelve; terwijl eene affpraak, door mij met eenen Boekhandelaar van Sneek gemaakt, en waarbij deze zich verbond, om te zorgen, dat de boeken altijd bij hem in genoegzame getalen en tegen de goedkoopftc prijzen te verkrijgen waren, dit werk zeer veel bevorderd en de meeste zekerheid voor het toekomllige geeft.

Bij de invoering der Algemeene boekenlijst achtte ik het tevens de meest gcfchikte tijd, om de Onderwijzers aan eene , meer bepaalde orde van werkzaamheid te verbinden , ten einde alzoo niet alleen het gebruik, maar ook den tijd en de wijze van het gebruik der boeken en van het onderwijs in verfchillende vakken nader te bepalen. •Dien ten gevolge fehreef ik, bij eene Circulair-, (waarin ik hun de noodige inlichting en raad omtrent het gebruik der boeken, het onderwijs in yerfchülcnde vakken en de verdeeling der fcboolkinderen gaf) de Onderwijzers aan , mij eene verdeeiing van den fchooltijd en der werkzaamheden , en wat verder daartoe betrekking heeft, in te zenden.

Deze allen ingekomen en insgelijks door mij geredigeerd zijnde , zullen, vleije ik mij, niet weinig mede bijdragen om bet onderwijs te verbeteren en het nut der fchooljeugd te bevorderen, terwijl het gelijkelijk vervaardigen en invoeren derzelve en het fpreken daarover in de Onderwijzersgczelfchappcn mij doet hopen, dat zulks ook bij ander? op zich zelven min gcfchikte Onderwijzers wel zal flagen.

Tc