is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAGER SCHOOLWEZEN IN HOLLAND. ftlf

Haag, te Maas/luis, te Rotterdam, te Schiedamt te Dordrecht , in Voorne en in de kleinere zamenkomften van fommige Onderwijzers, de nog niet verflaauwde ijver, de fteeds voortdurende leerlust en zucht ter volmaking, zouden geene onaangename uitzigten openen: terwijl de befchouwing van de nog ftandhoudende Kweekfcholen te Leyden, in den Haag, te Rotterdam en te Dordrecht de hoop voor het aankomend gedacht zoude bevestigen.

Was men tegenwoordig geweest bij de Vergadcringen der Schoolcommisfie federt Hooimaand 1810, men zoude wel flechts aan zes jongelingen den tweeden, aan twaalf den derdén, en aan even zoo velen den vierden rang hebben zien toewijzen en aan vier Ondcrwijzeresfen eene aclc van toelating afgeven, maar tevens hebben opgemerkt , dat, hoezeer ook de vorderingen der genen, die zich tot het examen aanboden, over bet algemeen, in vergelijking met vorige jaren, zigtba°ar waren , verfcheideue follicitanten naar hoogere rangen, door de Commisfie, ingevolge hare gewone, echter betamelijke, geftrengheid, moesten worden weggezonden.

In tien Steden, eindelijk, zou men zoo vele Stedelijke Schooleommisfien mede werkzaam vinden ter bereiking van het weldadig doel. der aldaar ingevoerde Schoolreglementen.

Dit alles voorzeker zou de hoop op gewenschte vruchten niet twijfelachtig laten!

Dank hebbe dan Zijne Majefteit de Keizer der Franfchen, dis zoo menige goede inrigting heeft P 4 ' daar*