is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAGER SCHOOLWEZEN IN HOLLAND. 419

wanneer men in andere Departementen reeds met goeden uitflag had gewerkt; terwijl de leden van het toenmalig Schoolbeftuur van dit Departement, in weerwil van hunne wenfehen, door bijkomende omltandigheden, in eenen (laat van werkeloosheid gehouden werden. Het noodwendig gevolg hiervan is, dat het Schoolwezen in dit Departement ongunstig moet affteken bij den ftaat van hetzelve in andere Departementen, waar men langer tot deszelfs verbetering heeft gewerkt, en dat de vorderingen, die men hier werkelijk gemaakt heeft, alleen kunnen beoordeeld worden door hen, die den jammerlijken toeftand van het Schoolwezen , vooral ten platten lande, zoo als die nog in den jare 1806 was, van nabij gezien en gekend hebben: en deze zullen, bij vergelijking van den toenmaligen met den tegenwoordigen ftaat, alle reden vinden, om over de gemaakte vorderingen voldaan te zijn, hoezeer er dan ook nog veel te wenfehen overblijft.

Men heeft toch, federt dat tijdftip, het Schoolwezen over het geheel, aanmerkelijk van gedaante zien veranderen. Een aantal zeer ongefchikte fchoolvertrekken zijn' of verbeterd, of geheel herbouwd. Derzelver aantal is aanmerkelijk. Men kan dit punt niet aanroeren zonder hulde te doen aan de goede diensten, welke hierin bewezen zijn door fommigen der voormalige Officieren der ambten, fommige Magiftraten der (leden, Kerk* meesteren ten platten lande, en particuliere perfonen , die, door vrijwillige aanmerkelijke bijdragen, flit gedeelte der Schoolverbetering loffelijk hielpen V 5